Crea sito

ól BÈRƓAMÂSK… a l’va skric (skriîd) s/ ó in bèrɠamâsk, mia (miɠa) adóma in itałâ/itaglianó: dè
lès/ èl sö pò fal lès sö1 pjö bé, tat ké indê (indèla = nella) nòsta bèrɠamaska, kwat in fòrèstèréa, a l’êstèró. Pò ɠa (ɠè) öl mia ña (ñè) tat, a la fi: kómpâñ kè m’dóvra s/ èmô dò vókai “dèl nòrd”, l’ê asě dè adòtâ, ó dis/ ěm pör fjölâ, öna braka dè “kònsónanté” ‘nsà è ‘łà2, k’i cirkula s/ a rèɠólarmênt intrâ dè nótr’èüròpě: tüs/ ó3 la Kapa è la (s)Ñaka, pò tróân amô göstó ü pér k’i ma ókǒr è i ma è buné a nótèr pèr pasâ mia sèmpèr dè “sottoprodotto itàlico folklorîstico ridanciano” (s’pöl a di italikan/bèrghitamasco). Pòta, alura, dókâ: kwandó kè nasèrâl dèlbû ü bèl “alfabeto oròbico” (a l’suna ‘nfina – perfino – a bé “in italiano”, nè!?), ól nòst braó alfabět öfècâl, a… dè fa ‘mpó4 bèla fiɠüra pòa nótèr, sö la karta, è?, alměn a pari kói gèróghlîfici… è l’óstróɠòtó, kara mèmòrja? Kómè kè s’dis ak: KARATÈR DÈ LA RASA BÈRƓAMASKA (tipograficamente parlando/scrivendo; a skriv kómèkê m’maja) A L’LÜS, A L’Ɠ’Ê: MÊ SUL TRAL FÒ ‘LLA BRASKA (dè la braska/d’la/’lla …).